Deze website vereist Javascript om sommige onderdelen goed te laten functioneren. Uw ervaring kan verschillen.

Privacy statement | Digitale Academie Noord-Nederland

Privacy statement

Digitale Academie Noord-Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Digitale Academie is een initiatief van IT Academy Noord-Nederland, Hanzehogeschool Groningen, Biblionet Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort. Hierin voert de Hanzehogeschool Groningen de regie en heeft laatstgenoemde zodoende rechtsverantwoordelijkheid over de website van Digitale Academie Noord-Nederland.

 

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat de inhoud van de site- en de daarin vattende informatie- verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin kunnen rechten worden ontleend aan informatie op websites waar links op de website van de Digitale Academie toegang tot kan worden verkregen.

 

Digitale Academie Noord-Nederland gaat met de grootst mogelijke zorg om met de bezoekersdata. Bij het afhandelen van genoemde data staat het verbeteren van onze dienstverlening voorop. Onze organisatie is zich bewust van en houdt zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Contactgegevens:

https://www.dann.nl

Zernikeplein 11, 9747 AS Groningen, Nederland

050-595 5504

info@dann.nl

 

Het privacybeleid van Digitale Academie Noord-Nederland is conform het privacybeleid van de Hanzehogeschool Groningen. Voor vragen en/of opmerkingen kan contact worden opgenomen met ict-security@org.hanze.nl.

 

Persoonsgegevens die de Digitale Academie verwerkt

De Digitale Academie verwerkt persoonsgegevens doordat er wordt gebruik gemaakt van de aangeboden diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan de Digitale Academie worden verstrekt. Hieronder is een overzicht te vinden van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

·        Voor- en achternaam

·        E-mailadres

·        Optioneel: telefoonnummer

·        Naam organisatie

·        Profiel (met daarin studievoortgang, de resultaten van de test, waaronder de vaardigheden die worden getoetst, interessegebieden en gekoppelde opleidingsaanbod).

·        Login gegevens

·        IP-adres 

 

Verwerkingsdoeleinden

De Digitale Academie Noord-Nederland heeft drie verwerkingsdoeleinden:

  1. De Digitale Academie verwerkt persoonsgegevens voor informatievoorziening aan gebruiker of opleider ten behoeve van de dienstverlening die door de Digitale Academie Noord-Nederland wordt aangeboden. De diverse contactmomenten zijn onder andere voor het gebruik van mailingen en het beantwoorden van vragen.

  2. De Digitale Academie wil graag weten wie gebruik maakt van het online platform, met daarin het beschikbare opleidingsaanbod. Om zo aan te kunnen tonen of de ambities en doelstellingen worden behaald, waaronder alle inwoners van Groningen ‘One Level Up’ brengen met betrekking tot digitalisering.

  3. Daarnaast hebben gebruikers de mogelijkheid om in te loggen via de website. Door het aanmaken van een account wordt het voor de bezoeker inzichtelijk wat de resultaten van de test zijn, heeft de bezoeker inzicht in de voortgang en toegang tot het gratis aanbod van de Digitale Academie. Het aanmaken van een account is niet verplicht.

 

Grondslag

Persoonsgegevens worden vrijwillig door gebruiker aan de Digitale Academie geleverd. De grondslag berust op het geven van toestemming.

 

Intrekken toestemming

Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming wordt ingetrokken. Stuur hiervoor een e-mail naar info@dann.nl. Binnen vier weken wordt er gereageerd op het verzoek.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Digitale Academie Noord-Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Bewaartermijn

Digitale Academie Noord-Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Bij uitschrijven worden gegevens binnen drie maanden vernietigd. De Digitale Academie hanteert een bewaartermijn van alle verstrekte gegevens tot en met de looptijd van het project van vijf jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Digitale Academie verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de gebruiker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Rechten betrokkenen

Gebruikers hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat een verzoek kan worden ingediend om de persoonsgegevens die de Digitale Academie van jou beschikt in een computerbestand naar gebruiker of een ander door gebruiker genoemde organisatie, te sturen. Het is mogelijk om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens te sturen naar info@dann.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Beveiligen van persoonsgegevens

De Digitale Academie neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat de Digitale Academie gegevens toch niet goed beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ict-security@org.hanze.nl

 

Klachten

De Digitale Academie wil gebruikers er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationaal toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is mogelijk via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Digitale Academie Noord-Nederland (DANN) maakt op deze website gebruik van session cookies en van session storage. 

 

Session cookies 

Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten. 

 

JavaScript 

We gebruiken session cookies om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. 

JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven. 

 

Formulieren

We gebruiken de session cookies ook om onze online formulieren goed te laten werken. Zoals het contactformulier en de bestelformulieren. De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten. 

 

Session storage

Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser. 

Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt. 

 

Formulieren

Wij gebruiken een statistiekenprogramma om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine. 

Hiertoe verzamelen wij, net als de meeste websites, IP-adressen van onze bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles, welke tijdelijke worden bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. 

 

Grondslag van de verwerking 

DANN moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan persoonsgegevens te verwerken wanneer dit noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen of openbaar gezag uit te oefenen. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Artikel 32 van de AVG verplicht DANN om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.